Trivsel & gemensamma ytor

Ordningsregler

Vi har samlat matnyttigt information och föreningen 

ordningsregler. 


Ladda ner 

Tänk på dina grannar
Viss hänsyn behövs i ett bostadsområde där många ska leva och samsas. Dämpa därför ljudet från exempelvis TV och radio framförallt tidigt på morgonen, sent på kvällen och under natten. Tänk också på grannarna om du har gäster hemma eller spelar instrument.


Trapphus & Loftgångar

Parkera inte barnvagnar eller cyklar i trapphuset eftersom detta kan försvåra utrymning och förhindra framkomlighet. 

lagen om skydd mot olyckor (LSO) framgår att ägare och de som får nyttja byggnader och anläggningar ska se till att det finns utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka samt i övrigt vidta de åtgärder som krävs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand (2 kap. 2 § LSO).


In- och utpassering
Vid in- och utpassering var noga med att dörrar, portar och grindar går i lås. Släpp inte in någon okänd i fastigheten.
Hjälp till att hålla obehöriga utanför våra fastigheter genom att stänga grindar utomhus noggrant, låsa dörrarna till förrådsrum och cykelrum. Vi vill undvika inbrottsförsök och kostsamma skador på dörrar, lås och grindar.  


Levande balkong och uteplats
För att göra balkongen eller uteplatsen lite extra trevlig är det många som vill sätta upp ett balkongskydd eller en markis. Tänk på att markiserna endast kan fästas där det är förberett för detta, kontakta styrelsen för mer information. Det krävs beslut från styrelsen innan de sätts upp, läs mer i skötselinformationen som du hittar här.


Planteringsytor, träd och växter
För det allmänna intrycket av området, är det viktigt att planteringsytorna alltid ser välvårdade ut. Föreningen ansvarar för gödsling och ogräsbekämpning, samt att vissna växtdelar tas bort och att döda och sjuka träd och buskar byts ut. Även ytor täckta av grus måste hållas efter regel­bundet så att gruset inte sprids till angränsande ytor.


Inglasnng av balkong

   För att glasa in en balkong/uteplatser i markplan krävs styrelsens godkännande samt bygglov.


   Vill du sätta upp blomlådor gör du det på insidan av balkongen. Vädra kläder eller hänga tvätt kan man göra på balkongen, men inte piska eller skaka mattor då dammet kan flyga in i någon annans lägenhet. Många människor är allergiker eller astmatiker och får kraftiga besvär av rök. Undvik därför att röka på din balkong eller uteplats eftersom röken kan sugas in i lägenheten ovanför.


   För att minska risken för fuktangrepp på fasaden är det viktigt att snöröja på balkongen/terrassen närmast fasaden. Detta gäller speciellt för dig som har balkong eller terrass utan tak. Enligt föreningens stadgar skall Bostadsrätts-havaren på egen bekostnad hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott skick. Detta gäller även marken, balkongen, terrassen och uteplatsen på gårdsbjälklag, om sådan ingår i upplåtelsen.

   unsplash